Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Verification According to the Safety Factor

Check for bending and stress caused by normal force

The normal stress checking is based on the following expression:

where:

σn

-

normal stress caused by tension or compression

σm

-

bending stress

fn

-

tensile resp. compressive strength of timber

fm

-

bending strength of timber

SFs

safety factor for bearing capacity of timber cross section

The value of utilization is provided by:

Check for shear

The shear stress τ checking is based on the following expression:

where:

fv

-

shear strength of timber

The value of utilization is provided by:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích