Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

User Interface

GEO5 programs are standard Windows applications and respect the standard properties of the Windows interface.

The user environment is described on the following pages:

Mouse functions are described on the following pages:

All GEO5 programs support two sets of units (metric/imperial).

Clipboard functions are described on the following pages:

Programs allow setting other individual settings for Print parameters, Copy to clipboard and Input parameters (Undo/Redo function, snap to grid, horizontal and vertical rulers) in the "Options" dialog window.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích