Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Coefficient of the Influence of Corrosion

Coefficient of influence of corrosion of steel tube re [mm] (based on EN 14199)

Type of soil

Required life time of micropile [years]

5

25

50

75

100

Soils in natural deposition

0.00

0.30

0.60

0.90

1.20

Soils in natural deposition contaminated

0.15

0.75

1.50

2.25

3.00

Organic soils

0.20

1.00

1.75

2.50

3.25

Loose soils

0.18

0.70

1.20

1.70

2.20

Special soils (containing soluble salts)

0.50

2.00

3.25

4.50

5.75

Note: Values of the coefficient of influence of corrosion of steel tube re are for intermediate values.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích