Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Stage Settings

The frame "Stage settings" serves to input settings valid for a given construction stage.

The selected design situation determines the safety coefficients to be used in the analysis of a given construction stage.

The frame view depends on the selected verification methodology.

Frame "Stage settings"

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích