Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Design Approach 2

Design approach 2 applies the partial factors to load actions and to material resistance (bearing capacity).

Input of partial factors for design approach 2

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích