Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Total Bearing Capacity of a Nail

The bearing capacity of the nail is determined based on the location of its intersection with a slip surface. If a nail is found completely in front of the slip surface, then it does not enter the calculation. If a nail crosses the slip surface, then its bearing capacity is determined as:

where:

x

-

nail length behind slip surface in direction of soil body

y

-

nail length in front of the slip surface

Rf

-

nail cap bearing capacity

Rt

-

nail strength against breaking

Tp

-

pull-out nail bearing capacity

Distribution of tensile force along the nail

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích