Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Bearing Capacity - CPT

The frame"Bearing capacity" serves to verify the pile vertical bearing capacity. The analysis results are plotted in the right bottom part of the frame. The "In details" button opens the dialog window, which contains a detailed printout of results from the verification analysis.

Visualization of results can be adjusted in the frame "Drawing Settings".

Frame "Bearing capacity"

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích