Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Analysis of Subsidence Trough

The analysis of subsidence trough consists of several sequential steps:

  • Determination of the maximum settlement and dimensions of subsidence trough for individual excavations
  • Analysis of the shape of subsidence trough
  • Back calculation of the shape and dimensions of subsidence trough providing it is calculated at a given depth below the terrain surface
  • Determination of the overall shape of subsidence trough for more excavations
  • Post-processing of other variables (horizontal deformation, slope) 

The analysis of maximum settlement and dimensions of subsidence trough can be carried out using either the theory of volume loss or the classic theories (Peck, Fazekas, Limanov).

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích