GEO5

Đường hầm và Giếng

Thiết kế đường hầm và đường gom

Mô đun phần mềm cơ bản để tính toán các khoan, đào khoét và đắp đường hầm là Mô đun phần mềm PTTH cho phép giải bất kỳ bài toán địa kỹ thuật nào bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Mô đun phần mềm bao gồm nhiều mô hình vật liệu tuyến tính và phi tuyến tính, mô đun tạo lưới nâng cao, các tùy chọn để mô hình hóa đơn giản các phần tử dầm và phần tử mô phỏng liên kết. Lớp lót đường hầm có thể được tạo thành từ phần tử dầm hoặc các phần tử trên bề mặt.

Phương pháp đào tuần tự

Mô-đun phần mề PTHH – Hầm cung cấp các lựa chọn chuyên sâu để mô hình đường hầm thi công sử dụng Phương pháp đào hầm tuần tự (SEM, NATM), như tăng dần cường độ của lớp lót chính do khi hệ chống đủ ngày tuổi hoặc giảm dần sự tương tác của khối lượng xung quanh (phương pháp lambda).

Ảnh hưởng của động đất đến kết cấu công trình ngầm có thể được tính toán phân tích động lực trong mô-đun phần mềm PTHH – Động đất.
Ảnh hưởng của việc đào đất đến các công trình xung quanh có thể được xác định bằng phân tích trong Mô đun phần mềm Tổn hao đất.
Ngoài hình dạng của mảng lún sụt, dự đoán phá hoại của kết cấu bên trên do lún không đều có thể được tính toán sau đó.

Thiết kế giếng

Việc tính toán tải trọng trên các giếng hình tròn có thể được thực hiện trong Mô đun phần mềm Giếng. Mô đun phần mềm tính toán áp lực đất và nội lực ở mỗi cao độ.

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.