GEO5 và BIM

GEO5 nhận thấy tương lai trong công nghệ BIM, phát triển và làm việc với công nghệ này. Tầm nhìn của chúng tôi, ba điểm sau đây là cơ sở để làm việc trong BIM:

1. Cách làm việc - lưu trữ điện tử và xử lí tất cả dữ liệu và mô hình trong toàn bộ vòng đời của kết cấu

2. Kết nối - khả năng truyền dữ liệu với các phần mềm khác làm việc với công nghệ BIM

3. Mô hình 4D - mô hình cấu trúc trong 3D và mô hình các thay đổi tiếp nối theo thời gian

GEO5 2022 và BIM

Phương pháp làm việc

Yêu cầu cơ bản của BIM là tất cả dữ liệu được lưu trữ trong Mô đun phần mềm không bị mất và có sẵn tại bất cứ thời điểm nào. Điều đó làm sang tỏ các giả thiết được tạo ra, cách đơn giản hóa phải theo và cách giải thích dữ liệu đo lường là gì.

Lõi của việc tiếp cận BIM của chúng tôi là mô đun phần mềm Địa tầng, kế tiếp là các Mô đun phần mềm khác. Trong mô đun phần mềm, chúng được bắt đầu bằng dữ liệu công trình tại công trường để tạo mô hình 3D. Mô hình và chỉ tiêu cơ lý các lớp đất thu được sau đó sẽ được sử dụng để tính toán địa kỹ thuật và mô hình hóa kết cấu bên trên trong các mô đun phần mềm khác.

Kết nối

GEO5 hỗ trợ kết nối:

– Xuất IFC các mô hình với khả năng xuất ra và xác định dữ liệu người dùng

– Nhập và xuất các bảng và tệp văn bản ở nhiều giai đoạn chạy phần mềm

– Nhập dữ liệu và đối tượng từ các phần mềm khác (DXF, DWG, LandXML)

– Sử dụng các tiêu chuẩn địa kỹ thuật AGSSEP3

Xuất dữ liệu IFC từ GEO5

Mô hình 4D

Cơ sở của BIM là việc tạo ra một mô hình 3D các lớp đất, mô hình này tiếp tục được phát triển tiếp sau đó. Trong từng giai đoạn thi công xây dựng, có thể lập mô hình công tác đất và tải lên mạng các cấu kiện kết cấu. Các phần mềm chuyên biệt sau đó cho phép mô hình quá trình xây dựng.

Mô hình công tác đất trong phần mềm Địa tầng của GEO5

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.