GEO5

Video hướng dẫn sử dụng

Những đoạn phim ngắn hướng dẫn giải thích các tính năng cơ bản của phần mềm, cách làm thế nào để dễ dàng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, sử dụng phần mềm của chúng tôi.

Settings
Ngôn ngữ:
Hỗ trợ cho phần mềm GEO5
Support and Documentation for the GEO5 Software (2:37) 11/2019 Áp lực đất, Bản, Cọc chống trượt , Cọc mini, Data Collector (App), Dầm, Giếng, Kết cấu tường chắn rọ đá, Mái dốc neo, Móng nông CPT, Nhóm cọc, Ổn định mái đá, PTHH – Dòng chảy, PTHH – Sự cố kết của đất, PTHH – Động đất, Tính lún, Tổn hao đất, Trụ cầu, Tường đá Redi-Rock (lắp ghép), Tường chắn dạng khối xây, Tường chắn kiểu công xon, Tường MSE, Tường trọng lực, Tường đúc sẵn, Đám mây điểm, All GEO5 Programs
Các thao tác cơ bản khi làm việc với Phần mềm GEO5
Bắt đầu với Phần mềm GEO5 (4:05) Chỉ có tiêu đề riêng 3/2021 Áp lực đất, Bản, Cọc chống trượt , Cọc mini, Data Collector (App), Dầm, Giếng, Kết cấu tường chắn rọ đá, Mái dốc neo, Móng nông CPT, Móng nông, Nhóm cọc, Ổn định mái dốc, Ổn định mái dốc – Dòng chảy, Ổn định mái đá, PTHH – Dòng chảy, PTHH – Sự cố kết của đất, PTHH – Động đất, Tính lún, Tổn hao đất, Trụ cầu, Tường đá Redi-Rock (lắp ghép), Tường chắn dạng khối xây, Tường chắn kiểu công xon, Tường MSE, Tường trọng lực, Tường đúc sẵn, Đám mây điểm, All GEO5 Programs
Using Standards and Analysis Settings (2:06) 5/2016 Áp lực đất, Bản, Cọc chống trượt , Cọc, Cọc CPT, Cọc mini, Dầm, Giếng, Kết cấu tường chắn rọ đá, Kiểm tra tường cừ, Mái dốc neo, Móng nông, Ổn định mái dốc, Ổn định mái dốc – Dòng chảy, Ổn định mái đá, Thiết kế hàng ván cừ, Tính lún, Trụ cầu, Tường đá Redi-Rock (lắp ghép), Tường chắn dạng khối xây, Tường chắn kiểu công xon, Tường MSE, Tường trọng lực, Tường đúc sẵn, All GEO5 Programs
Inputting the Geological Profile (1:57) 2/2016 Áp lực đất, Cọc CPT, Cọc mini, Giếng, Kết cấu tường chắn rọ đá, Kiểm tra tường cừ, Mái dốc neo, Móng nông CPT, Thiết kế hàng ván cừ, Tính lún, Trụ cầu, Tường chắn dạng khối xây, Tường MSE, Tường đúc sẵn, All GEO5 Programs
Creating an Output Report (3:26) 7/2016 Áp lực đất, Bản, Cọc, Cọc CPT, Cọc mini, Dầm, Giếng, Kết cấu tường chắn rọ đá, Kiểm tra tường cừ, Mái dốc neo, Móng nông CPT, Móng nông, Thiết kế hàng ván cừ, Tính lún, Tổn hao đất, Trụ cầu, Tường đá Redi-Rock (lắp ghép), Tường chắn dạng khối xây, Tường chắn kiểu công xon, Tường MSE, Tường trọng lực, Tường đúc sẵn, All GEO5 Programs
Xuất BIM trong phần mềm GEO5 (3:28) Chỉ có tiêu đề riêng 8/2019 All GEO5 Programs
Function Annotations in the GEO5 Software (3:02) 11/2019 Giếng, Tổn hao đất, All GEO5 Programs
Giới thiệu Tạo ghi chú trong chương trình GEO5 2021 (2:20) 12/2020 Áp lực đất, Tổn hao đất, All GEO5 Programs
Các mô đun của phần mềm GEO5 riêng lẻ
Introduction to Retaining Wall Programs (3:59) 5/2016 Kết cấu tường chắn rọ đá, Mái dốc neo, Trụ cầu, Tường đá Redi-Rock (lắp ghép), Tường chắn dạng khối xây, Tường chắn kiểu công xon, Tường MSE, Tường trọng lực, Tường đúc sẵn
Introduction to GEO5 Spread Footing (2:55) 2/2016 Spread Footing
Introduction to GEO5 Slope Stability (4:34) 11/2020 Cọc chống trượt , Ổn định mái dốc, Ổn định mái dốc – Dòng chảy
Designing a Sheet Pile Wall in Sheeting Design (4:05) 11/2016 Sheeting Design
Designing an Anchored Diaphragm Wall in Sheeting Check (7:14) 11/2016 Sheeting Check
Introduction to Pile CPT (3:09) 11/2016 Cọc CPT, Móng nông CPT
Designing a Utility Tunnel in the FEM Program (5:45) 4/2016 FEM: Module Tunnel
Phân tích độ thấm nước ngầm về độ ổn định của độ dốc (2:55) Chỉ có tiêu đề riêng 5/2022 Ổn định mái dốc, Ổn định mái dốc – Dòng chảy
Địa chất và Địa tầng
Tạo báo cáo Địa chất bằng sử dụng mô đun Trụ hố khoan trong Địa tầng GEO5 (4:51) 8/2019 Địa tầng – Trụ hố khoan
Tạo các mặt cắt địa chất bằng cách sử dụng Địa tầng GEO5 (6:13) Chỉ có tiêu đề riêng 8/2019 Địa tầng – Mặt cắt địa chất
Create 3D Subsoil Model from Geological Cross Sections in GEO5 Stratigraphy (5:25) 11/2019 Stratigraphy: Module Cross Sections
Mô hình Công tác đất trong mô đun Địa tầng của GEO5 (3:23) Chỉ có tiêu đề riêng 12/2020 Đám mây điểm, Stratigraphy: Module Earthworks
Thêm vào bản đồ địa chất và vị trí khảo sát dữ liệu tới chương trình Địa tầng GEO5 (1:14) Chỉ có tiêu đề riêng 6/2021 Địa tầng
GEO5 và mô hình thông tin địa kỹ thuật và xây dựng (BIM –ĐKT) (4:21) Chỉ có tiêu đề riêng 3/2022 Đám mây điểm, Địa tầng – Công tác đất, Địa tầng – Mặt cắt địa chất, All GEO5 Programs
Xử lý các Đám mây điểm trong GEO5 2023 (1:33) Chỉ có tiêu đề riêng 1/2023 Đám mây điểm, Địa tầng, Địa tầng – Công tác đất
App ứng dụng di động giúp Thu thập Dữ liệu khảo sát địa chất (1:30) Chỉ có tiêu đề riêng 1/2023 Data Collector (App), Địa tầng, Địa tầng – Trụ hố khoan
Xử lý và phân tích các thí nghiệm địa kỹ thuật trong phòng thí nghiệm bằng mô đun phần mềm GEO5 Phòng thí nghiệm Đ.K.T (1:42) Chỉ có tiêu đề riêng 12/2023 Data Collector (App), Phòng thí nghiệm Đ.K.T
Phần cho Khoa học và Giáo dục.
GEO5 FEM - Terrain Settlement (18:46) 6/2018 PTHH, PTHH – Sự cố kết của đất
GEO5 FEM - Water Flow - Earth dam steady state seepage analysis (14:24) 12/2019 PTHH – Dòng chảy
GEO5 FEM: Webinar - How to design a top-down tunnel (53:47) 12/2021 FEM: Module Tunnel
GEO5 FEM: Webinar - Material Models (1:08:01) 3/2022 PTHH, PTHH – Dòng chảy, PTHH – Hầm, PTHH – Sự cố kết của đất, PTHH – Động đất

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.