GEO5

Video hướng dẫn sử dụng

Những đoạn phim ngắn hướng dẫn giải thích các tính năng cơ bản của phần mềm, cách làm thế nào để dễ dàng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, sử dụng phần mềm của chúng tôi.

Settings
Ngôn ngữ:
Các thao tác cơ bản khi làm việc với Phần mềm GEO5
Bắt đầu với Phần mềm GEO5 (4:05) Chỉ có tiêu đề riêng 3/2021 All GEO5 Programs
Xuất BIM trong phần mềm GEO5 (3:28) Chỉ có tiêu đề riêng 8/2019 All GEO5 Programs
Giới thiệu Tạo ghi chú trong chương trình GEO5 2021 (2:20) 12/2020 Áp lực đất, Tổn hao đất, All GEO5 Programs
Các mô đun của phần mềm GEO5 riêng lẻ
Phân tích độ thấm nước ngầm về độ ổn định của độ dốc (2:55) Chỉ có tiêu đề riêng 5/2022 Ổn định mái dốc, Ổn định mái dốc – Dòng chảy
Địa chất và Địa tầng
Tạo báo cáo Địa chất bằng sử dụng mô đun Trụ hố khoan trong Địa tầng GEO5 (4:51) 8/2019 Stratigraphy: Module Logs
Tạo các mặt cắt địa chất bằng cách sử dụng Địa tầng GEO5 (6:13) Chỉ có tiêu đề riêng 8/2019 Stratigraphy: Module Cross Sections
Mô hình Công tác đất trong mô đun Địa tầng của GEO5 (3:23) Chỉ có tiêu đề riêng 12/2020 Stratigraphy: Module Earthworks
Thêm vào bản đồ địa chất và vị trí khảo sát dữ liệu tới chương trình Địa tầng GEO5 (1:14) Chỉ có tiêu đề riêng 6/2021 Stratigraphy
GEO5 và mô hình thông tin địa kỹ thuật và xây dựng (BIM –ĐKT) (4:21) Chỉ có tiêu đề riêng 3/2022 Stratigraphy
Xử lý các Đám mây điểm trong GEO5 2023 (1:33) Chỉ có tiêu đề riêng 1/2023 Đám mây điểm, Địa tầng, Địa tầng – Công tác đất
App ứng dụng di động giúp Thu thập Dữ liệu khảo sát địa chất (1:30) Chỉ có tiêu đề riêng 1/2023 Data Collector (App), Địa tầng, Địa tầng – Trụ hố khoan
Xử lý và phân tích các thí nghiệm địa kỹ thuật trong phòng thí nghiệm bằng mô đun phần mềm GEO5 Phòng thí nghiệm Đ.K.T (1:42) Chỉ có tiêu đề riêng 12/2023 Data Collector (App), Phòng thí nghiệm Đ.K.T

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.