Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Video hướng dẫn sử dụng

Những đoạn phim ngắn hướng dẫn giải thích các tính năng cơ bản của phần mềm, cách làm thế nào để dễ dàng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, sử dụng phần mềm của chúng tôi.

Settings
Chương trình:
Ngôn ngữ:
Các thao tác cơ bản khi làm việc với Phần mềm GEO5
Bắt đầu với Phần mềm GEO5 (4:05) Subtitles only 3/2021 All GEO5 Programs
Xuất BIM trong phần mềm GEO5 (3:28) Subtitles only 8/2019 All GEO5 Programs
Giới thiệu Tạo ghi chú trong chương trình GEO5 2021 (2:20) 12/2020 Tất cả các chương trình
Các mô đun của phần mềm GEO5 riêng lẻ
Phân tích độ thấm nước ngầm về độ ổn định của độ dốc (2:55) Subtitles only 5/2022 Ổn định mái dốc, Ổn định mái dốc - Dòng chảy
Địa chất và Địa tầng
Tạo báo cáo Địa chất bằng sử dụng mô đun Trụ hố khoan trong Địa tầng GEO5 (4:50) Subtitles only 8/2019 Stratigraphy: Module Logs
Tạo các mặt cắt địa chất bằng cách sử dụng Địa tầng GEO5 (6:13) Subtitles only 8/2019 Stratigraphy: Module Cross Sections
Mô hình Công tác đất trong mô đun Địa tầng của GEO5 (3:23) 12/2020 Stratigraphy: Module Earthworks
Thêm vào bản đồ địa chất và vị trí khảo sát dữ liệu tới chương trình Địa tầng GEO5 (1:14) Subtitles only 6/2021 Stratigraphy
GEO5 và mô hình thông tin địa kỹ thuật và xây dựng (BIM –ĐKT) (4:21) Subtitles only 3/2022 Stratigraphy

Try working with GEO5 Software

Activate the 14-day Trial Version without analysis restrictions for free.