Video này giới thiệu mô đun phần mềm mới của GEO5 là Đám mây điểm để xử lý đám mây điểm. Mô đun phần mềm sau đó sẽ xuất đám mây điểm đã xử lý vào mô đun Địa tầng hoặc cho các tệp định dạng khác.