Chương trình Địa tầng được thiết kế để đánh giá kết quả từ khảo sát địa chất (các hố khoan, CPT, DPT, SPT, DMT ... và hơn nữa), tạo mô hình địa chất 2D hoặc 3D và xuất mặt cắt cùng trụ hố khoan vào các chương trình GEO5 khác.

Những tiện ích mở rộng có sẵn: mô đun Nhật ký cho báo cáo dữ liệu địa chất, mô đun tạo Mặt cắt để tạo ra các mặt cắt trụ địa chất, mô đun Công tác đất để mô hình hóa công tác đất cũng như tính toán khối lượng.

Ứng dụng di động Thu thập dữ liệu (Data Collector) có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu tại hiện trường hoặc trong phòng trong thí nghiệm.

Các tính năng chính

More Features

Tài liệu đào tạo

Môđun mở rộng của chương trình Địa tầng:

"Địa tầng" Thí dụ văn bản đầu ra

GEO5 Đánh giá kết quả từ khảo sát hiện trường

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

  • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
  • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
  • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
  • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
  • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2024

GEO5 2024
  • Mô đun phần mềm mới – Phòng thí nghiệm Đ.K.T
  • Kết nối đám mây
  • Mô hình Hoek-Brown (PTHH)
  • Đầu ra cho máy in khổ lớn (Địa tầng)
  • IFC - Đầu vào dữ liệu người dùng mới

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.