GEO5

Mô hình địa chất

Tạo mô hình 3D các lớp đất

Mô đun phần mềm chính để tạo mô hình 3D của bề mặt là Mô đun phần mềm Địa tầng.

Quy trình tạo mô hình tương ứng với công việc của kỹ sư địa chất:

  • Đầu vào dữ liệu từ thí nghiệm hiện trường – hố khoan, giếng khoan, CPTs, SPTs, v.v.
  • Nội suy các dữ liệu đã nhập và tạo các lớp đất
  • Tạo các mặt cắt 2D tương tự như các Mô đun phần mềm CAD
  • Tự động tạo mô hình 3D theo các mặt cắt đã nhập

Tất cả dữ liệu được nhập có thể được sử dụng để tạo tài liệu địa chất.

Dữ liệu xuất ra của chương trình GEO5

Mô hình 3D cũng có thể được sử dụng như một tập dữ liệu đầu vào cho tất cả các Mô đun phần mềm GEO5 khác – hình trụ hố khoan thể được sao chép sang các Mô đun phần mềm 1D; nghĩa là đối với nền móng nông hoặc sâu, và toàn bộ mặt cắt có thể được chuyển sang các Mô đun phần mềm 2D; như là để tính toán ổn định. Tất cả dữ liệu đã nhập có thể được nhập vào trong tài liệu địa chất.

Toàn bộ mô hình có thể được xuất sang các Mô đun phần mềm khác ở nhiều định dạng; như là IFC, DWG, DXF, LandXML, từ đó được sử dụng trong mô hình BIM.

Mô hình hóa công trình đất

Sử dụng mô-đun phần mềm Địa tầng - Công tác đất có thể thực hiện nhiều điều chỉnh khác nhau đối với mô hình 3D như đào hố móng, làm kè, hoặc mô hình các kết cấu dạng tuyến và mặt phẳng. Ở mỗi giai đoạn thi công, phần mềm có thể tính toán khối lượng đất đào đắp hoặc phân tích sự thay đổi khối lượng nước trên bề mặt của đất.

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.