Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Khảo sát địa chất

Các chương trình của GEO5 đánh giá dữ liệu từ các khảo sát địa chất, tạo ra mô hình địa chất và báo cáo dữ liệu chuyên nghiệp. Dữ liệu từ mô hình địa chất có thể được xuất sang các chương trình thiết kế của GEO5. Có thể xác định kè và các vết cắt đất để tính khối lượng đất.

Khảo sát địa chất (quản lý) và phần mềm báo cáo dữ liệu

Chương trình GEO5 Địa tầng đánh giá các kết quả từ thăm dò địa chất (lỗ khoan, CPTs, SPTs ...), tạo mô hình địa chất 2D hoặc 3D và các mặt cắt ngang và mặt cắt xuất vào các chương trình thiết kế của GEO5.

GEO5-2018-Stratigraphy-video-presentation

Mô đun Địa tầng - Trụ hố khoan được sử dụng để báo cáo dữ liệu địa chất từ khảo sát địa chất (hố khoan, hố đào, SPT, CPT, DMT… và hơn nữa).

Mô đun Địa tầng – Mặt cắt địa chất được thiết kế để tạo ra các mặt cắt thẳng và nhiều đường thẳng với trực quan hóa các thí nghiệm hiện trường với các đặc điểm đất và mô tả của người dùng.

Chương trình Địa hình cho phép tạo ra một mô hình địa hình số và các lớp đất từ các điểm, cạnh và lỗ khoan được nhập hoặc nhập dạng điểm. Một chương trình GEO5 khác có thể được đưa ra từ chương trình để kiểm tra mô hình địa chất được tạo ra. Nó cũng cho phép xác định đơn giản các kè và cắt đất để tính khối lượng đất.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Các chương trình liên quan:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.