Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Địa tầng

GEO5 có khả năng xây dựng mô hình địa tầng từ các kết quả thí nghiệm hiện trường (thông số khảo sát địa chất, hố khoan, SPT, CPT, DMT). Mô hình địa tầng này có thể hỗ trợ cho các nhà thiết kế trong việc phân tích ứng xử của kết cấu nền móng.

Chương trình mô hình địa hình và đất dựa trên khảo sát

Mô đun Địa hình được thiết kế để mô phỏng địa tầng và các lớp đất từ các số liệu địa chất hiện trường. Mô hình địa tầng được xây dựng trên giao diện 3D có thể hỗ trợ hiệu quả trong việc tính toán khối lượng đất đào đắp.

GEO5-2018-Stratigraphy-video-presentation

Mô đun Terrain cũng có thể khởi tạo sơ đồ tính cho các mô đun khác của GEO5 như Ổn định mái dốc, Tính lún, PTTHDầm.

Các chương trình liên quan:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.