Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Khảo sát địa chất

Các chương trình GEO5 đánh giá dữ liệu từ các khảo sát địa chất, tạo các báo cáo dữ liệu chuyên nghiệp và mô hình địa chất. Dữ liệu từ mô hình địa chất có thể được xuất sang các chương trình thiết kế GEO5.

Khảo sát địa chất (quản lý) và phần mềm báo cáo dữ liệu

Chương trình Địa tầng GEO5 được thiết kế cho các nhà địa chất kỹ thuật, nhà địa chất học, và cũng dành cho các kỹ sư địa kỹ thuật và các công ty cung cấp dịch vụ khảo sát địa kỹ thuật. Chương trình cho phép tạo ra các bản ghi và báo cáo lỗ khoan của các loại thí nghiệm hiện trường khác nhau và dễ dàng xây dựng các mặt cắt, tường ngăn và mặt cắt địa chất. Tất cả dữ liệu được kết nối với nhau trong chương trình và mô hình địa chất 3D có thể được tạo - nó trở thành cơ sở cho công việc tiếp theo của kỹ sư địa kỹ thuật. Dữ liệu kết quả có thể được xuất trực tiếp sang các chương trình thiết kế GEO5.

Cách tiếp cận này là cơ sở cho mô hình xây dựng BIM. Tất cả dữ liệu được nhập và giải thích dạng điện tử có sẵn cho tất cả những người khác tham gia vào quá trình xây dựng và quản lý tiếp theo.

Chương trình Địa tầng liên tục được phát triển, các mô đun đang được chuẩn bị cho mô hình địa hình, đặt các kết cấu được xây dựng trực tiếp vào mô hình 3D, đánh giá và xử lý các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và các mô đun khác.

Hiện tại, có các mô đun Trụ hố khoanMặt cắt có sẵn.

Mô đun Địa tầng – Trụ hố khoan GEO5 được thiết kế để tạo báo cáo dữ liệu địa chất từ sự thăm dò địa chất (lỗ khoan, giếng, SPT, CPT, DMT và hơn nữa). Nó cung cấp một cơ sở dữ liệu về các mẫu được xác định trước và khả năng tạo các mẫu và báo cáo dữ liệu do người dùng xác định.

GEO5-2019-Video-Stratigrafie-Dokumentace
Xem video ngắn về cách tạo Báo cáo Địa chất bằng Mô-đun Trụ hố khoan trong Địa tầng GEO5.

Mô đun Địa tầng GEO5 - Mặt cắt tạo ra các mặt cắt địa chất dễ dàng mà không cần bất kỳ chương trình CAD bổ sung nào. Thuyết minh địa chất có thể được thực hiện bằng cách nhập các giao diện giữa các lớp, lỗi và kết nối các lỗ khoan vào mô hình. Mực nước ngầm, kết cấu và mô tả người dùng có thể được thêm vào bản vẽ mặt cắt.

GEO5-2018-Stratigraphy-video-presentation
Xem một đoạn video ngắn về cách sử dụng mô đun Mặt cắt của trong chương trình Địa tầng GEO5.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.