Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Địa tầng – Logs

The Stratigraphy - Logs module is used for geological data reporting from site investigation (boreholes, wells, SPT, CPT, DMT and more). To create cross sections use Stratigraphy - Cross Sections  module. The modules are extensions of the Stratigraphy program.

 

Stratigraphy program with Logs and Cross Sections modules are available in the “Geology package” for 1,500 € ($1,700).

Module Price: $690 ( 600 € )

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Main Features

More Features

Tài liệu đào tạo

GEO5 2018

GEO5 2018

Các tính năng

  • Chương trình mới Địa tầng
  • Chương trình mới Móng nông CPT
  • Có thể thay đổi góc nhìn trong quá trình nhập và chỉnh sửa một cấu kiện
  • Thiết kế móng nông từ bê tông toàn khối (Móng nông)

"Địa tầng – Logs" Thí dụ văn bản đầu ra

GEO5 Stratigraphy - Logs - Sample Report

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

  • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
  • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
  • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
  • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
  • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.