GEO5

Các mặt cắt (địa chất) lỗ khoan

Dữ liệu đầu vào sử dụng định dạng mẫu

Tất cả dữ liệu khảo sát địa chất trong chương trình Địa tầng đều được nhập vào bằng các mẫu. Các định dạng mẫu chứa định nghĩa về dữ liệu cần thí nghiệm và định dạng kết quả đầu ra. Người dùng có thể sử dụng các định dạng mẫu được xác định trước bao gồm tất cả các thí nghiệm thường được sử dụng (các hố khoan khảo sát, thí nghiệm CPTs, SPTs, PMTs, DMTs, v.v.).

Nếu các định dạng mẫu của phần mềm không phù hợp, người dung có thể tạo các mẫu của riêng mình. Sau đó, đầu vào nhập dữ liệu hoàn toàn do người dùng xác định.

Nguyên tắc đầu vào sử dụng mẫu tương tự cũng được chương trình Hỗ trợ Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật sử dụng để xử lý và quản lý các thử nghiệm cơ học đất và đá.

Mô đun Địa tầng- Trụ hố khoan

Các định dạng mẫu do người dùng định nghĩa

Bộ dữ liệu và đầu ra cho mỗi bài kiểm tra có thể khác nhau giữa các quốc gia hoặc các dự án với nhau. Do đó, người dùng có thể tạo ra định dạng mẫu theo yêu cầu dự án, theo tiêu chuẩn hay theo quy định của đơn vị mình. Khi người dùng đã xác tạo định dạng mẫu dữ liệu và cách nhập dữ liệu, thì người dùng cũng có thể tạo ra định dạng mẫu về báo cáo kết quả (bao gồm tiêu đề, bảng và đồ thị).

Sau đó, do người dùng xác định có thể được xuất để cho phép những người dùng khác trong công ty của họ sử dụng mẫu đó.

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.