Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Báo cáo xuất được định trước cho các thí nghiệm hiện trường khác nhau


Mô đun Địa tầng – Trụ hố khoan GEO5 chứa nhiều giao thức đầu ra được xác định trước cho các thí nghiệm hiện trường khác nhau. Nó cũng cho phép tạo các mẫu và báo cáo dữ liệu do người dùng định nghĩa.

Borehole - Field test

Lỗ khoan - Thí nghiệm hiện trường

Borehole - Soil profile

Lỗ khoan - Mặt cắt địa chất

CPT - Field test

CPT - Thí nghiệm hiện trường

CPT - Soil profile

CPT - Mặt cắt địa chất

CPTu2 - Field test

CPTu2 - Thí nghiệm hiện trường

CPTu2 - Soil profile

CPTu2 - Mặt cắt địa chất

DMT - Field test

DMT - Thí nghiệm hiện trường

DMT - Soil profile

DMT - Mặt cắt địa chất

DPT - Field test

DPT - Thí nghiệm hiện trường

DPT - Soil profile

DPT - Mặt cắt địa chất

Well - Field test

Well - Thí nghiệm hiện trường

Well - Soil profile

Well - Mặt cắt địa chất

Well-2 - Field test

Well-2 - Thí nghiệm hiện trường

Well-2 - Soil profile

Well-2 - Mặt cắt địa chất

PMT - Field test

PMT - Thí nghiệm hiện trường

PMT - Soil profile

PMT - Mặt cắt địa chất

SPT - Field test

SPT - Thí nghiệm hiện trường

SPT - Soil profile

SPT - Mặt cắt địa chất

Xem một đoạn video ngắn về cách sử dụng mô đun Mặt cắt của trong chương trình Địa tầng GEO5.

Create Geological Reports Using the Logs Module in GEO5 Stratigraphy

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Try working with GEO5 Software

Activate the 14-day Trial Version without analysis restrictions for free.