GEO5

Báo cáo xuất được định trước cho các thí nghiệm hiện trường khác nhau


Mô đun Địa tầng – Trụ hố khoan GEO5 chứa nhiều giao thức đầu ra được xác định trước cho các thí nghiệm hiện trường khác nhau. Do đó, người dùng có thể tạo ra định dạng mẫu theo yêu cầu dự án, theo tiêu chuẩn hay theo quy định của đơn vị mình.

Borehole + SPT test (USA)

Lỗ khoan + SPT test (USA)

Borehole + DPT test (nước Đức)

Lỗ khoan + DPT test (nước Đức)

Well - Borehole (nước Đức)

Well - Lỗ khoan (nước Đức)

Well - Boring Documentation (nước Đức)

Well - Lỗ khoan
Tài liệu (nước Đức)

Project Summary Page (nước Đức)

Trang tóm tắt dự án (nước Đức)

Borehole - Field test

Lỗ khoan - Thí nghiệm
hiện trường

Borehole - Soil profile

Lỗ khoan - Mặt cắt
địa chất

CPT - Field test

CPT - Thí nghiệm
hiện trường

CPT - Soil profile

CPT - Mặt cắt địa chất

CPTu2 - Field test

CPTu2 - Thí nghiệm
hiện trường

CPTu2 - Soil profile

CPTu2 - Mặt cắt địa chất

DMT - Field test

DMT - Thí nghiệm hiện trường

DMT - Soil profile

DMT - Mặt cắt địa chất

DPT - Field test

DPT - Thí nghiệm hiện trường

DPT - Soil profile

DPT - Mặt cắt địa chất

Well - Field test

Well - Thí nghiệm hiện trường

Well - Soil profile

Well - Mặt cắt địa chất

Well-2 - Field test

Well-2 - Thí nghiệm hiện trường

Well-2 - Soil profile

Well-2 - Mặt cắt địa chất

PMT - Field test

PMT - Thí nghiệm hiện trường

PMT - Soil profile

PMT - Mặt cắt địa chất

SPT - Field test

SPT - Thí nghiệm hiện trường

SPT - Soil profile

SPT - Mặt cắt địa chất

Xem một đoạn video ngắn về cách sử dụng mô đun Mặt cắt của trong chương trình Địa tầng GEO5.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.