Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Phiên bản mới của GEO5 được phát hành mỗi năm một lần, luôn luôn vào ngày 1 tháng 11. Người dùng của phiên bản mới nhất có quyền truy cập vào tất cả các nâng cấp và cập nhật mới của phiên bản đó. Phiên bản đó được duy trì trong 2-3 năm sau khi phát hành, ngay cả sau khi phiên bản mới hơn được giới thiệu.Thuê bao bảo trì luôn có quyền truy cập vào phiên bản mới. Những người dùng khác có cơ hội mua phiên bản mới nhất dưới dạng Nâng cấp đơn.