Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5 Địa tầng

Video này sẽ giới thiệu tính năng đánh giá kết quả từ khảo sát hiện trường. Chương trình này là một phần trong Phiên bản 2018, trong đó có bao gồm cả mô đun Móng nông CPT .

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.