Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Xuất BIM trong phần mềm GEO5

Video này trình bày cách xuất dữ liệu từ phần mềm GEO5 sang định dạng tệp IFC. Định dạng này là nền tảng trao đổi cho Mô hình thông tin xây dựng (BIM).

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.