Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Chúng tôi là một trong những người đi đầu trong việc phát triển phần mềm kết cấu tại Cộng Hòa Séc và trên thế giới. Chúng tôi thiết kế và bán các phần mềm phân tích tĩnh, thiết kế cấu kiện, móng và địa kỹ thuật từ năm 1989.