Chương trình này, dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn, có thể mô hình và phân tích một loạt các bài toán địa kỹ thuật, bao gồm lún nền đất, tường cừ / tường vây, ổn định mái dốc, đào đất, phân tích hầm. Nó cung cấp một số mô hình vật liệu cho các loại đất và một loạt các cấu kiện như tường, neo, vải hay lưới địa kỹ thuật. GEO5 FEM được sử dụng để tính toán chuyển vị, nội lực trong kết cấu, ứng suất, biến dạng và miền dẻo trong đất và các khối lượng khác trong tất cả các giai đoạn thi công.

Với các mô đun mở rộng, chương trình cũng thực hiện phân tích đào Hầm, phân tích Dòng chảy của nước ổn định hoặc tạm thời, phân tích Lún Cố kết hoặc tác động động của động đất.

Các tính năng chính

More Features

Tài liệu đào tạo

Môđun mở rộng của chương trình PTHH:

"PTHH" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

  • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
  • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
  • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
  • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
  • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2024

GEO5 2024
  • Mô đun phần mềm mới – Phòng thí nghiệm Đ.K.T
  • Kết nối đám mây
  • Mô hình Hoek-Brown (PTHH)
  • Đầu ra cho máy in khổ lớn (Địa tầng)
  • IFC - Đầu vào dữ liệu người dùng mới

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.