Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Catalog of Materials

The program contains a built-in catalog of materials for concrete and steel. Only the type of material has to be specified in the dialog window. The shape of cross section is selected from the "Catalog of profiles", or defined in the "Cross section editor". For other types of cross sections (rectangular wall, pile wall, sheet pile…) the type of cross section is selected in the "New beams" dialog window.

Dialog window "Catalog of materials" - steel

Dialog window "Catalog of materials" - concrete

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích