Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Aoki-Velloso Method

Total pile resistance is given by:

where:

Rc

-

total pile resistance

Rb

-

pile base resistance

Rs

-

pile shaft resistance

The pile base resistance:

where:

Kav

-

soil parameter

N

-

avarage value of SPT blow counts at the pile base level

F1

-

pile base technology coefficient

Ab

-

base area

The pile shaft resistance:

where:

αi

-

pile shaft resistance parameter at ith layer

Kav,i

-

soil parameter at ith layer

Ni

-

avarage value of SPT blow counts at ith layer

F2

-

pile shaft technology coefficient

As,i

-

shaft area at ith layer

Literature:

Cintra J.C.A., Aoki N. : Fundações por Estacas Projeto Geotécnico, Oficina de Textos, 2010, ISBN 978-85-7975-004-5.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích