Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Trapezoidal Surcharge - Active Earth Pressure

The trapezoidal surcharge is subdivided in the program in ten segments. Individual segments are treated as strip loads. The resulting earth pressure is a sum of partial surcharges derived from individual segments.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích