Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Hướng dẫn trực tuyến

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Tensile Strength of Rock

Tensile strength Te  is 20 to 30x smaller than the strength of the rock in simple compression σc.

Strength in simple tension To for selected intact rocks [MPa]

Basalt

3 - 18

Gneiss

7 - 16

Granite

11 - 21

Limestone

3 - 5

Marble

7 - 12

Quartzite

4 - 23

Sandstone

5 - 11

Schist

5 - 12

Slate

2 - 17

Tuff

2 - 4

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.