Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Rock Stability

Program for stability analysis of rock slope treats the following types of failure of rock faces:

  • Sliding on the plane slip surface
  • Translation on the polygonal slip surface
  • Fall of the rock wedge

Failure of a rock face due to sliding on the plane slip surface

Translation on the polygonal slip surface

Fall of the rock wedge