Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Hướng dẫn trực tuyến

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Influence of Water

The influence of groundwater can be reflected using one of the following variants:

Without groundwater, water is not considered

Hydrostatic pressure, groundwater behind structure

Hydrostatic pressure, groundwater behind and in front of structure

Hydrodynamic pressure

Special distribution of water pressure

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.