Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Types of nails

The "Types of nails" frame  serves to specify a nail type in a table. The strength parameters of nails can be either input by the user or determined by the program from the input data.

The table lists the following input data; either input or computed:

  • nail head strength
  • nail tensile strength
  • pull - out resistance per 1 m (1 ft).

Frame "Types of nails"

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích