Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Shaft

In the frame "Analysis", program Shaft sets the load acting on the shaft.

The calculated load is then input for analysis of internal forces in the frame "Dimensioning".

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích