Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Geometry - Rock Wedge

The frame "Geometry" allows for entering the shape of a rock slope (earth wedge).

Geometry of earth wedge is defined by directions and gradients of fall lines of faces forming the wedge. Geometry of earth wedge is displayed on the desktop using a 3D view or using stereographic projection.

Pressing the button "Overhang rock face" can be modeled overhang rock faces.

The program makes it possible to export the geometry of a structure in the *.DXF format.

Frame "Geometry" - rock wedge - 3D view

Frame "Geometry" - rock wedge - input using directions and gradients of fall lines of faces

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích