Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Settings

The frame "Settings" allows to specify standards or methods that are used to perform the analysis.

The frame "Settings" allows to select the method for determining subsidence trough (Volume loss, classic theories) and its shape (Gauss, Aversin). It also allows to input the coefficient of calculation of inflection point, (for classic theories only), which influences the shape of subsidence trough.

Frame "Analysis methods"

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích