Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Program Micropile

This program is used for verification of steel tube micropiles. When calculating the micropile bearing capacity, the program verifies both the root and shaft.

The help in the program "Micropile" includes the following topics:

  • Input of data into individual frames:

Project

Settings

Profile

Soils

Geometry

Material

Assign

Load

Water

Standard Penetration Tests (SPT)

Pressuremeter Tests

Verification of Cross Section

Root Verification

  • Theory for analysis in the program "Micropile":

Micropile

Field Testing

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích