Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Redi-Rock Wall

This program is used for designing advanced retaining walls using Redi-Rock retaining wall systems (USA).

It allows analysis of gravity walls with Redi-Rock blocks, as well as calculation of MSE walls with Redi-Rock Positive Connection (PC) blocks and Mirafi geogrids.

The basic design of Redi-Rock gravity walls can be done using GEO5 Redi-Rock Wall Freeware.

Giá chương trình: $2,200 ( 2,000 € )

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Main Features

 • Calculation of MSE walls with Redi-Rock Positive Connection (PC) blocks and Mirafi geogrids
 • Database of blocks and setbacks produced by Redi-Rock Inc.
 • Analysis of Gravity Wall or MSE Wall
 • Verification analysis can be performed employing EN 1997-1, LRFD or classical approach (limit states, factor of safety)
 • Verification of wall against slip and overturning
 • Verification of slip and overturning of arbitrary part of the wall (dimensioning)
 • Verification of bearing capacity of foundation soil in program Spread Footing
 • Verification of slip on georeinforcement, tensile and pull-out resistance of georeinforcement
 • Verification of connection strength
 • Verification of internal stability
 • Verification of global stability of a wall using a program Slope Stability
 • Earthquake effects (Mononobe-Okabe, Arrango, Chinese standards, NCMA)

More Features

Tài liệu đào tạo

GEO5 2019

GEO5 2019

Các tính năng

 • Nhập tọa độ GPS với kết nối trực tiếp tới Google Maps
 • Xuất sang cả định dạng BIM và IFC LandXML
 • Nhập các định dạng kiểm tra thực địa bao gồm AGS, TXT, UNI, CPT, GEF (Địa tầng)
 • Các mô đun Địa tầng GEO5 mới - Trụ hố khoanMặt cắt địa chất

"Redi-Rock Wall" Thí dụ văn bản đầu ra

GEO5 - Redi-Rock Wall- Output Report Example

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

 

The package contains the full versions of following programs:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.