Gói cơ bản

Gói phần mềm này cung cấp hầu hết các chương trình GEO5 ngoại trừ chương trình phân tích phần tử hữu hạn, Ổn định mái dốc - Dòng chảy, Tổn hao đất, Giếng và Đám mây điểm. Bạn có thể tiết kiệm được 4242 % so với việc mua các mô đun phần mềm riêng lẻ.

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.