GEO5

Gói

Gói chuyên phân tích hố đào

Gói phần mềm Hố đào chứa các Mô đun phần mềm để phân tích và thiết kế chắn cho việc đào theo phương đứng. Nó cũng bao gồm Mô đun phần mềm Ổn định mái dốc để kiểm tra độ ổn định tổng thể. Bạn có thể tiết kiệm được 2424 % so với việc mua các mô đun phần mềm riêng lẻ.

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.