GEO5

Gói

Gói chuyên phân tích kết cấu móng

Gói phân tích thiết kế móng chứa các mô đun phần mềm để phân tích thiết kế cho móng nông và móng sâu (móng đơn, móng bè, móng cọc và nhóm cọc). Bạn có thể tiết kiệm được 3434 % so với việc mua các mô đun phần mềm riêng lẻ.

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.