Gói địa kỹ thuật

Gói phần mềm Địa chất chứa tất cả các Mô đun phần mềm Địa tầng như một giải pháp để xử lý dữ liệu khảo sát địa chất, tạo mô hình địa chất, xuất các báo cáo chuyên nghiệp. Bạn có thể tiết kiệm được 1919 % so với việc mua các mô đun phần mềm riêng lẻ.

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.