Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Địa tầng – Cross Sections

Cross Sections module is designed to generate straight and polyline cross-sections with visualization of field tests with soil profiles and users descriptions. For geological data reporting from site investigation results use Stratigraphy - Logs module. The modules are extensions of the Stratigraphy program.

 

Stratigraphy program with Logs and Cross Sections modules are available in the “Geology package” for 1,500 € ($1,700).

Module Price: $630 ( 550 € )

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Main Features

More Features

Tài liệu đào tạo

GEO5 2018

GEO5 2018

Các tính năng

  • Chương trình mới Địa tầng
  • Chương trình mới Móng nông CPT
  • Có thể thay đổi góc nhìn trong quá trình nhập và chỉnh sửa một cấu kiện
  • Thiết kế móng nông từ bê tông toàn khối (Móng nông)

"Địa tầng – Cross Sections" Thí dụ văn bản đầu ra

GEO5 Stratigraphy - Cross Section - Sample Report

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

  • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
  • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
  • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
  • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
  • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.