Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng

Hướng dẫn kỹ thuật là tài liệu đào tạo dành cho phần mềm GEO5, được tạo ra để trả lời những câu hỏi hay được đặt ra nhất. Mục đích của từng mỗi chương là giải thích những vấn đề kỹ thuật được có thể được giải quyết với sự trợ giúp của phần mềm của chủng tôi như thế nào.

Settings
Chương trình:
Ngôn ngữ:
No. Tên Cập nhật Các chương trình liên quan
No. 45 Sử dụng „Tạo ghi chú“ Sử dụng „Tạo ghi chú“ 12/2020 Các chương trình liên quan : All
No. 46 Modun “Công tác đất“ Modun “Công tác đất“ 12/2020 Các chương trình liên quan : Địa tầng, Địa tầng – Công tác đất

PDF

Để xem tài liệu ơ dạng PDF, bạn cần có Adobe Reader

Try working with GEO5 Software

Activate the 14-day Trial Version without analysis restrictions for free.