Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Water

The frame "Water" serves to enter a depth of ground water table.

The values can be edited either in the frame by entering values into particular fields, or on the desktop with the help of active dimensions.

Frame "Water"

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích