Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Add Borehole

New boreholes can be added to the model using an "Add graphically" or "Add textually" buttons.

Frame "Geological Model" - adding of new borehole

If there is no borehole selected, when "Add" button is used, the new borehole is generated from the geological model.

Adding a new borehole with automatical generation of layers according to the geological model is important for editation of the geological model (the model is edited using boreholes - if there is no borehole in place of the model where we want to edit it, it is necessary to add a new borehole at this location) or soil lens creation.

The layers of new borehole were generated from the geological model

If there is a borehole selected when "Add" button is used, the new borehole is a copy of selected borehole.

Adding new borehole, that is a copy of the existing one, is used in the examples: Stratigraphy Model with Layers following Terrain, Creation of Soil Lens, Modelling of Faults.

New borehole is a copy of selected borehole

The "Undo" button is an important program tool. It allows to return back to the original state before any modification.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích