Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Active Earth Pressure - Total Stress

When determining the active earth pressure in cohesive fully saturated soils, in which case the consolidation is usually prevented (undrained conditions), the horizontal normal total stress σx receives the form:

where:

σx

-

horizontal total stress (normal)

σz

-

vertical normal total stress

Kuc

-

coefficient of earth pressure

cu

-

total cohesion of soil

The coefficient of earth pressure Kuc is given by:

where:

Kuc

-

coefficient of earth pressure

cu

-

total cohesion of soil

au

-

total adhesion of soil to the structure

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích