Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Backfill

The frame "Backfill" allows selection of backfills behind the structure.

Analysis of earth pressures with influence of backfill is described in the theoretical part of the help: "Influence of Backfill".

Frame "Backfill"

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích