Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Barton - Bandis

The Barton-Bandis shear strength failure criterion for the rock mass takes the following form:

where:

JRC

-

joint roughness coefficient

σn

-

normal stress acting on the surface of the rock joint

JCS

-

joint compressive strength

φb

-

basic angle of internal friction of the slip surface

If possible the shear strength parameters should be determined from in-situ measurements. Approximate ranges of parameters of the Barton-Bandis failure criterion are given here.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích