Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Values of the Modulus of Subsoil Reaction Ep

Values of the modulus of subsoil reaction Ep = kh [MN/m3]

Soil

Ep Min/Max [MN/m3]

Average value kh = Ep [MN/m3]

soft clay

2 - 5

3.5

stiff clay

3 - 8

5.5

solid clay

6 - 16

11

sand naturally wet loose

6 - 13

9.5

sand naturally wet medium dense

20 - 40

30

sand naturally wet dense

45 - 90

67.5

sand aquiferous loose

4 - 8

6

sand aquiferous medium dense

10 - 20

15

sand aquiferous dense

30 - 60

45

sandy clay soft

3 - 6

4.5

sand clay stiff

5 - 9

7

sandy clay solid

8 - 17

12.5

clayey sand wet loose

4 - 9

6.5

clayey sand wet medium dense

12 - 32

22

clayey sand wet dense

24 - 44

34

clayey sand aquiferous loose

3.5 - 6.5

5

clayey sand aquiferous medium dense

7 -  11

9

clayey sand aquiferous dense

11.5 - 13.5

12.5

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích