Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Surface Surcharge - Active Earth Pressure

The increment of active earth pressure at rest due to surface surcharge is given by:

where:

p

-

vertical uniform load

Ka

-

coefficient of active earth pressure

The vertical uniform load p applied to the ground surface induces therefore over the entire height of the structure a constant increment of active earth pressure - see figure:

Increment of active earth pressure due to vertical uniform ground surface surcharge

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích