Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Influence of Sand-Gravel Cushion

If the sand-gravel cushion is specified below the spread footing, the material parameters X in individual layers are computed in the following way:

For layer ha,i:

where:

Xi

-

material parameters at ith layer

Xc

-

material parameters of sand-gravel cushion

For layer hb,i:

where:

Ac

-

area of sand-gravel cushion

Xc

-

material parameters of sand-gravel cushion

Xb,i

-

material parameters of b,i layer

bi

-

cushion widths in the ith layer

li

-

cushion length in the ith layer

Analysis Xi in the sand-gravel cushion

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích