Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Active Earth Pressure - The Müller-Breslau Theory

Active earth pressure is given by the following formula:

where:

σz

-

vertical geostatic stress

cef

-

effective cohesion of soil

Ka

-

coefficient of active earth pressure

Kac

-

coefficient of active earth pressure due to cohesion

The coefficient of active earth pressure Ka is given by:

where:

φ

-

angle of internal friction of soil

δ

-

angle of friction betweem structure and soil

β

-

slope inclination

α

-

back face inclination of the structure

The coefficient of active earth pressure Kac is given by:

for:

for:

where:

φ

-

angle of internal friction of soil

δ

-

angle of friction between structure and soil

β

-

slope inclination

α

-

back face inclination of the structure

Horizontal and vertical components of the active earth pressure become:

where:

σa

-

active earth pressure

δ

-

angle of friction between structure and soil

α

-

back face inclination of the structure

Literature:

Müller-Breslau's Erddruck auf Stutzmauern,Stuttgart: Alfred Kroner-Verlag, 1906 (German).

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích