Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

DG/TJ08-61-2010

Settlement of the terrain behind the shoring structure is calculated according to the DG/TJ08-61-2010 (Technical code for excavation engineering in Shanghai) and it is suitable for use in soft soils.

Settlement behind the sheeting differs in two parts - main influence area and secondary influenced area.

Maximum settlement δmax is calculated as follows:

where:

δmax

-

maximum settlement

δhm

-

maximum horizontal displacement of the structure

The range of settlement x0 is calculated as follows:

where:

x0

-

range of settlement

H

-

depth of excavation

Settlement at each point δ(x) in range of settlement x0 is calculated as follows:

where:

δ(x)

-

settlement at each point within the range of settlement or influenced area

x

-

distance between the calculation point and the edge of the foundation pit

Literature:

DG/TJ08-61-2010 (Technical code for excavation engineering in Shanghai)

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích